Behandlingar

Spridd bröstcancer kan behandlas på många olika sätt och behandlingarna utvecklas ständigt. Vilken typ av behandling som används i ett specifikt fall av bröstcancer beror på vilken cancerform det rör sig om. Det är mycket vanligt att kvinnor med spridd bröstcancer får kombinationer av olika läkemedel för att maximera både den lindrande och den bromsande effekten.

Lokal behandling – riktas mot ett mindre område där tumören finns

Strålbehandling

Strålbehandling dödar tumörceller genom att skada cellernas arvsmassa, DNA. Eftersom cancerceller delar sig snabbare än normala celler är de känsligare för strålning så även om strålbehandlingen skadar kroppens friska celler har de en mycket bättre förmåga att reparera sin arvsmassa mellan strålbehandlingarna. För att skada så lite av kroppens friska vävnader som möjligt, riktas strålningen bara mot det område där cancertumören finns.

Systemisk behandling – cirkulerar i kroppen

Cytostatika

Cytostatika är en vanlig behandling mot bröstcancer, både i fall där sjukdomen är spridd och då den inte har spridit sig. Vid spridd bröstcancer används cytostatika främst för att bromsa sjukdomsförloppet.

Cytostatika används för att döda cancercellerna. Vid den här typen av behandling dödas ofta även normala celler eftersom cytostatikan har svårt att skilja cancerceller från normala, snabbväxande celler. Det kan resultera i vissa biverkningar, som till exempel håravfall, problem med magen, sänkta blodvärden eller slemhinnepåverkan. Det är naturligt att oroa sig inför biverkningar som att tappa håret. Då är det viktigt att komma ihåg att de friska cellerna återhämtar sig när behandlingen gör ett uppehåll eller avslutas helt.

Upp till ett par veckor efter en cytostatikakur kan man vara känsligare för infektioner. Då är det extra viktigt att vara noga med att tvätta händerna och att undvika kontakt med personer som är förkylda eller bär på annan smitta.

Olika typer av cytostatika

I Sverige finns omkring 60 godkända cytostatika som attackerar cancercellerna på olika sätt. Det är vanligt att man behandlas med kombinationer av olika cytostatika för att uppnå maximal effekt.

Cytostatika finns i olika behandlingsformer

Man kan få cytostatikabehandling på olika sätt:

  • Tabletter
  • Dropp (intravenöst)
  • Sprutor

Hormonell behandling

Hormonbehandling kallas ibland för hormonell eller endokrin behandling. En sådan typ av behandling är bara aktuell vid hormonpositiv bröstcancer, det vill säga när tumörerna är känsliga för hormoner.

Även om det kallas hormonell behandling är egentligen antihormonell behandling en benämning som ligger närmare sanningen. Behandlingen har nämligen som syfte att trycka ner de hormoner som tumören har receptorer för.

Valet av hormonbehandling varierar beroende på om kvinnan har gått igenom klimakteriet eller inte. En kvinna med hormonpositiv bröstcancer som inte har passerat klimakteriet får antiöstrogenbehandling, där man lägger till läkemedel som framkallar ett tillfälligt klimakterium, som inte behöver vara beständigt. Äldre kvinnor, som redan har passerat klimakteriet, kan antingen få behandling med antiöstrogen eller med så kallade aromatashämmare. De verkar genom att minska kroppens östrogenproduktion.

Hormonell behandling används huvudsakligen i två syften: antingen som tilläggsbehandling efter kirurgi i syfte att förhindra återfall och bota cancern, eller för att bromsa sjukdomsförloppet och ge lindring vid spridd bröstcancer.

Målstyrd behandling

Målstyrd behandling kan delas upp i målinriktade läkemedel av typen kinashämmare och antikroppar.

Målinriktade läkemedel

Målinriktade läkemedel tas i tablettform som tillägg till annan behandling. Kinashämmare verkar genom att blockera aktiviteten hos enzymer som driver på cancercellernas utveckling och tillväxt.

Vid spridd hormonpositiv bröstcancer kan olika typer av kinashämmare användas i kombination med hormonbehandling. Läkemedlen verkar genom att hämma cancercellernas ämnesomsättning och blockera deras möjlighet att växa och dela sig.

Vid spridd HER2-positiv bröstcancer kan en annan typ av kinashämmare, en så kallad tyrosinkinashämmare, ges som tillägg till cytostatika i de fall där antikroppsbehandling inte ger avsedd effekt. Vid bröstcancer som är både HER2-positiv och hormonpositiv kan tyrosinkinashämmare kombineras med hormonbehandling.

Antikroppar

Antikroppar (även kallade immunglobuliner) är en del av kroppens naturliga immunförsvar. Antikroppar bildas normalt av vita blodkroppar och har till uppgift att söka upp och angripa främmande ämnen som bakterier, virus, svampar och parasiter.

I dag kan man framställa så kallade monoklonala antikroppar som kan användas vid behandling av HER2-positiv bröstcancer. Den här typen av läkemedel söker upp och binder till HER2-receptorn på tumörcellens yta. På så sätt blockerar antikroppen HER2-proteinets möjlighet att signalera in i cellen om att den ska växa och dela på sig. Så småningom leder det till att cancercellen dör.

Monoklonala antikroppar är målstyrda vilket innebär att de bara påverkar de celler som producerar onormalt mycket HER2. Därför är det endast kvinnor med HER2-positiv bröstcancer som kan behandlas med monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar ges oftast i kombination med cytostatika eller hormonbehandling.

Komplementär behandling

Viktigt! Innan man inleder någon form av komplementär behandling ska man alltid diskutera med sin behandlande läkare om metoden är lämplig i kombination med den läkemedelsbehandling man får.

Som komplement till standardbehandlingar i form av läkemedel, strålning och cytostatika finns det många andra behandlingar som riktar in sig på individens välbefinnande. Den kompletterande behandlingen kan inte bota spridd bröstcancer, men kan göra mycket för livskvaliteten, humöret och den övriga hälsan. Komplementär behandling innefattar flera områden som till exempel aromaterapi, akupunktur, yoga, massage, mindfulness, homeopati och näringsterapi.

Det finns inget som talar emot eller förhindrar att du testar komplementär behandling – tvärtom kan den göra dig gott. Men för att den komplementära behandlingen inte ska inverka på din viktiga medicinska behandling, är det viktigt att du diskuterar den med din läkare. Här är tre råd till dig som vill använda dig av komplementär behandling:

  • Avstå aldrig från din läkemedelsbehandling till förmån för komplementär behandling.
  • Vissa naturpreparat kan verka negativt på standardbehandlingen – rådfråga sjukvårdspersonal före egenbehandling. Informera också alltid din läkare om du planerar någon form av komplementär behandling.
  • Se till att utövarna av din komplementära behandling är seriösa och kunniga.