Olika typer av bröstcancer

Ibland talas det om bröstcancer som en sjukdom. Men i själva verket finns det flera olika bröstcancertyper som skiljer sig åt både vad gäller symtom och behandling.

Den vanligast förekommande bröstcancertypen är hormonpositiv bröstcancer. Det innebär att tumörens tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon – östrogen och/eller progesteron. Den näst vanligaste bröstcancertypen kallas HER2-positiv bröstcancer. Den lite krångliga beteckningen beror på att tumörcellerna har en onormal produktion av en viss typ av protein (HER2,Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) som ökar cancertumörens tillväxt.

Utöver dessa bröstcancertyper finns även något som kallas trippelnegativ bröstcancer. Även om namnet kan låta lite ödesmättat så är det enbart ett samlingsnamn för de tumörer som varken är hormon- eller HER2-positiva.

Ärftlig bröstcancerär ett begrepp sominnebär att den som är sjuk bär på mutationer i speciella gener, de mest välkända heter BCRA1 eller BCRA2 men på senare tid har även mutationer i genen TP53 visat sig vara förknippade med en hög risk för bröstcancer. En ärftlig bröstcancer kan vara hormonpositiv, HER2-positiv eller trippelnegativ.

Behandlingen av de olika bröstcancertyperna baseras på vilka egenskaper tumören har.

Hormonpositiv bröstcancer - Behandling | Spridd bröstcancer

Omkring sju av tio som får bröstcancer i Sverige har hormonpositiv bröstcancer. Det innebär tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon. Hormonpositiv bröstcancer kan även kallas hormonkänslig, hormonreceptorpositiv eller östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Eftersom det finns två kvinnliga könshormon, östrogen och progesteron, skiljer man de olika tumörerna åt i medicinska sammanhang. De tumörer som är beroende av östrogen kallas ER-positiva (Estrogen Receptor) medan tumörer som är beroende av progesteron kallas för PgR-positiva (Progesteron Receptor).

Hur vet man om cancern är hormonpositiv?

För att kunna bestämma om cancern är känslig för hormonbehandling utförs speciella tester på tumörcellerna. Cancern anses vara ER/PgR-positiv om det finns många östrogenreceptorer respektive progesteronreceptorer på cancercellernas yta.

Behandling av spridd hormonpositiv bröstcancer

Kvinnor som har spridd hormonpositiv bröstcancer med metastaser (dottertumörer) får flera olika behandlingar för att bromsa sjukdomen. Många kan leva ett bra liv under många år samtidigt som de genomgår ett flertal olika behandlingar.

Det finns olika läkemedel som används för att bromsa sjukdomen. Läkemedlen kan även ges i olika kombinationer:

  • Cytostatika – det finns många olika sorters cytostatika som ges via dropp (kallas även infusion) eller i tablettform. Ibland kombineras flera cytostatika för att maximera effekten.
  • Hormonbehandling – ges som tabletter eller sprutor till kvinnor som har hormonpositiva tumörer. Hormonbehandling kallas även endokrin behandling (det endokrina systemet är ett medicinskt namn för hormonsystemet).
  • Målinriktade läkemedel – ges som tablett och tas i kombination med hormonbehandling. Läkemedlet blockerar (hämmar) ett visst protein, så kallade kinaser, som har betydelse för cancercellernas tillväxt.

HER2-positiv bröstcancer är mer aggressiv | Spridd bröstcancer

HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) är mer ovanlig än hormonpositiv bröstcancer. Cirka 12-15% av kvinnor med nyupptäckt bröstcancer i Sverige har HER2-positiv sjukdom. Studier har visat att HER2-positiv bröstcancer är mer aggressiv än andra bröstcancerformer. Det innebär en ökad risk för spridning och återfall jämfört med andra typer av bröstcancer.

Sedan några år tillbaka finns målstyrda behandlingar av HER2, vilket innebär att behandlingen riktar in sig specifikt på HER2-proteinet på cancercellernas yta. De här behandlingarna har påtagligt förbättrat prognosen för kvinnor med HER2-positiv bröstcancer så att prognosen för de som har HER2-positiv bröstcancer och får målstyrd behandling mot HER2 anses vara lika bra som vid andra mindre aggressiva bröstcancertyper.

Vad är HER2?

HER2 är ett protein som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler. Proteinet styr hur cellen växer och delar på sig. Vid HER2-positiv bröstcancer finns en genmutation som får cancercellerna att producera många fler HER2-proteiner än normalt. Det leder till ökad celldelning och tumörtillväxt. Den här typen av mutation är inte ärftlig och den förekommer även vid andra cancerformer.

Hur vet man om cancern är HER2-positiv?

HER2-positiv bröstcancer kräver en speciell behandling. Därför finns det riktlinjer inom vården som säger att man ska testa alla personer som fått diagnosen bröstcancer, för att se om cancern än HER2-positiv. För att kunna bestämma HER2-statusen utförs speciella tester på tumörcellerna. Cancern anses vara HER2-positiv om det finns många HER2-receptorer på cancercellernas yta.

Behandling av HER2-positiv bröstcancer

Utöver vanlig behandling med kirurgi och strålning behandlas HER2-positiv bröstcancer med cytostatika som har till uppgift att döda cancercellerna. Dessa kombineras med immunologiska läkemedel, så kallade monoklonala antikroppar. De monoklonala antikropparna binder till HER2-receptorn på tumörcellens yta. På så sätt blockeras HER2-proteinets möjlighet att signalera in i cellen om att den ska växa och dela sig.

De här läkemedlen är målstyrda, vilket innebär att de bara utövar sin effekt på celler som har onormalt mycket HER2-protein på sin yta. Därför är det bara kvinnor med HER2-positiv bröstcancer som är aktuella för att behandlas med den här typen av läkemedel. Målstyrda behandlingar mot HER2 kan också kombineras med hormonbehandling om en HER2-positiv bröstcancer samtidigt är hormonpositiv.

Allt om trippelnegativ bröstcancer | Spridd bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer, ibland kallat TNBC, är egentligen ingen formell medicinsk diagnos, utan ett samlingsnamn för de bröstcancerformer som varken är hormonpositiva eller HER2-positiva.

Omkring tio procent av alla bröstcancerfall är trippelnegativa. Bland bröstcancerpatienter som bär på BRCA1, en av de ärftliga bröstcancergenerna, är trippelnegativ cancer den vanligaste formen. Det finns dock flera sorters trippelnegativ bröstcancer som kan ta sig olika uttryck.

Yngre kvinnor har oftare trippelnegativ bröstcancer. Vissa typer av trippelnegativ bröstcancer är aggressiva, vilket innebär att sjukdomen kan ha ett snabbt förlopp. Studier har visat att sannolikheten att trippelnegativ bröstcancer ska sprida sig är större än för andra bröstcancerformer. Även återfall är vanligare vid trippelnegativ bröstcancer.

Om sjukdomen däremot inte har kommit tillbaka efter fem år anses risken för återfall inte vara högre än för andra cancerformer. I vissa fall är den till och med lägre än för vissa andra bröstcancerformer.

Så avgörs om en tumör är trippelnegativ

För att ta reda på om en tumör är trippelnegativ måste man först fastställa hormonstatusen, det vill säga om tumören är beroende av hormoner för sin tillväxt och överlevnad. Precis som när man misstänker HER2-positiv bröstcancer så undersöker man HER2-statusen hos cancercellerna.

Först efter att tumören har konstaterats vara okänslig för hormoner och HER2 anses den vara trippelnegativ. I övrigt är testerna som används för att diagnostisera trippelnegativ bröstcancer samma som vid andra bröstcancerformer. I många fall tas ett vävnadsprov, en så kallad biopsi, från bröstet. Vävnadsprovet undersöks med mikroskop och ibland även genom ytterligare tester.

Behandling av trippelnegativ bröstcancer

Eftersom trippelnegativa tumörer inte är känsliga för östrogen, progesteron eller HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) fungerar inte de vanliga hormonbehandlingarna mot den här typen av bröstcancer. De behandlingsalternativ som används istället är operation, strålbehandling och cytostatika. Ofta utgörs behandlingen av en kombination av dessa.