Rosa lexikon

Här finns förklaringar på vanliga termer och krångliga begrepp som används inom bröstcancervården – från anamnes till östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Adjuvant behandling

Läkemedel eller strålning som ges efter operation för att minska risken för återfall.

Anamnes

En anamnes är en sammanställning av information som kan vara av vikt för diagnostik och vård exempelvis andra sjukdomar och mediciner. Kallas ibland sjukdomshistoria.

Anemi

Brist på röda blodkroppar som leder till trötthet och orkeslöshet. Kan vara en följd av cancersjukdomen i sig eller behandlingen.

Antihormoner

Läkemedel för behandling av hormonpositiv bröstcancer, finns i tablettform och injektion.

Antikroppar

Så kallade biologiska läkemedel som riktar in sig på specifika mål hos cancercellen.

Antiöstrogen

Se Antihormoner.

Avancerad bröst­cancer (ABC)

Innebär till exempel att patienten har en stor tumör eller spridning till många lymfkörtlar (stadium III), eller tumörer i andra organ (stadium IV). Begreppet omfattar lokalt avancerad, metastaserad eller spridd bröstcancer.

Axill

Armhåla.

Axillutrymning

När lymfkörtlar i armhålan tas bort.

B-symtom

Svettningar under nattetid, feber och viktnedgång.

Benign tumör

Benign betyder godartad. En benign tumör är ofarlig och saknar förmåga att sprida sig.

Biopsi

Ett vävnadsprov (till skillnad mot cellprov).

Boost

Extra strålbehandling som oftast innebär en extra veckas strålning.

Bisfosfonater

Läkemedel som stärker skelettet och minskar smärta hos kvinnor med skelettmetastaser.

BRCA1, BRCA2

Två bröstcancergener som ger ökad risk att utveckla ärftlig bröstcancer.

Bröstbevarande kirurgi

Se sektorresektion.

Cancer in situ

Förstadium till bröstcancer. Cancer in situ kan inte sprida sig till andra organ.

Cellgift

Se Cytostatika.

Cellproliferation

Betecknar att celler växer och delar sig vilket leder till att cellantalet ökar med bibehållen cellstorlek. Cellproliferation avser ofta tumörens tillväxthastighet.

Cytologi

Cellprov, analys av enstaka celler.

Cytostatika

Läkemedel som tas som tablett eller ges direkt i blodbanan. Cytostatika slår ospecifikt mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, inte bara cancerceller utan även exempelvis hårsäckar och röda blodkroppar.

Cytostatikaterapi

Se Cytostatika.

Cysta

En vätskefylld blåsa som kan uppkomma i många av
kroppens organ.

Dottertumör

Se Metastas.

Duktala carcinom

Den vanligaste formen av bröstcancer som står för
90 procent av alla fall.

Endokrin behandling

Se hormonell behandling.

ER

Östrogenreceptor. ER+ innebär att tumören är hormonpositiv och behandlingsbar med antihormoner som hämmar tumörens tillväxt.

Evidens

Vetenskapliga belägg, dokumenterade i enlighet med de vetenskapliga metoder som gäller inom kunskapsfältet.

Fatigue

Medicinsk term för enorm trötthet eller utmattning som drabbar många cancerpatienter.

FEC

Vanlig kombination av cytostatika; Fluorouracil (5-FU), epirubicin and cyklofosfamid.

Fibroadenom

Godartad knöl. En beteckning på ett ofarligt tillstånd där man har en eller fler bindvävsknutor i brösten. Detta kan förekomma i ena eller båda brösten och är vanligast förekommande hos kvinnor i övre tonåren och upp till trettio års ålder.

Galaktografi

Röntgenundersökning av bröstkörtelns mjölkgångar efter insprutning av kontrastmedel.

Grad

Gradering av cancerns aggressivitet där I är minst och III är mest aggressiv.

HER2

HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) är ett protein som reglerar hur celler växer och delar sig.

HER2-positiv bröstcancer

Vid HER2-positiv bröstcancer finns onormalt många HER2-proteiner på cellerna, vilket leder till en okontrollerad och snabb tillväxt och delning.  HER2-positiv bröstcancer behandlas med särskilda läkemedel.

Hormonpositiv bröstcancer

Är den vanligaste formen av bröstcancer. Ungefär 8 av 10 kvinnor som får bröstcancer, insjuknar i hormonpositiv bröstcancer. De har tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon – östrogen och/eller progesteron. Hormonpositiv bröstcancer kallas också hormonkänslig bröstcancer, hormonreceptorpositiv bröstcancer och östrogenreceptorpositiv bröstcancer. En liten andel kvinnor har tumörer som är både hormonpositiva och HER2-positiva.

Hormonell behandling

Behandling som endast fungerar på tumörer som är känsliga för hormoner. Används som tilläggsbehandling efter kirurgi för att förhindra återfall. Behandlingen ska pågå i minst fem år, då minskar risken för återfall dramatiskt. Hormonell behandling ges även till kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer för att bromsa sjukdomsförloppet. Se även Antihormoner.

Immunterapi

Ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller.

Inflammatorisk bröstcancer (IBC)

En allvarlig och aggressiv form av bröstcancer som kännetecknas av en inflammation i bröstet med symtom som rodnad, ömhet och svullnad. Färre än fem procent av alla bröstcancerfall är av denna typ.

Invasiv cancer

Kallas vanligen enbart cancer. Har förmåga att växa direkt över på annan vävnad och att sprida sig till andra organ. Jämför med cancer in situ.

In situ

Förstadium till cancer.

Kemoterapi

Se Cytostatika.

Kirurgi

Operation.

Klinisk mammografi

En mer genomgripande form av mammografi som fås genom remiss. Till skillnad från hälsokontrollsmammografi genomförs fler avbildningar som ibland kompletteras med ultraljud.

Klinisk studie

Forskning där patienter deltar, som syftar till att utveckla effektivare behandlingsmetoder, bland annat operationsteknik och läkemedel.

Klinisk undersökning

Innebär att läkaren noggrant undersöker kroppen.
Vid bröstsjukdom är läkaren speciellt noggrann att
inspektera och känna igenom brösten och lymfkörtlarna i armhålorna och på halsen.

Kontaktsjuksköterska

Alla patienter med bröstcancer har rätt till en namngiven kontaktsjuksköterska som blir den huvudsakliga kontaktpersonen i vården. Kontaktsjuksköterskan ska informera om kommande steg i behandlingen och bevaka alla tider för exempelvis remisser, provsvar och läkarbesök. Kontaktsjuksköterskan ska också se till att patienten får en skriftlig behandlingsplan – även om det är läkaren som upprättar behandlingsplanen. Syftet är att säkerställa att den som har bröstcancer blir delaktig och får inflytande över vården. Kontaktsjuksköterskan ger vägledning kring rehabilitering eller psykosocialt stöd. Det kan handla om allt från samtalsstöd, sjukgymnastik, stresshantering och yoga till praktiskt stöd med hjälpmedel eller färdtjänst.

Komplementär behandling

I begreppet ingår många saker, exempelvis akupunktur, healing, homeopati, hypnos, naturpreparat. Somliga fokuserar på livskraft, andra på andlighet. Vissa naturpreparat kan påverka cancerbehandlingen och ska därför alltid diskuteras med behandlade läkare.

Kortison

Ett hormon som förekommer naturligt i kroppen.

Kortisonpreparat

Läkemedel som innehåller syntestiskt hydrokortison och är ett vanligt förekommande antiinflammatoriskt läkemedel.

Kronisk bröstcancer

Innebär att patienten lever med spridd cancer
(stadium IV).

Kurativ behandling

Behandling som ges i syfte att bota behandlingen.

Lobulära carcinom

Den näst vanligaste formen av bröstcancer som omfattar cirka 10 procent av alla fall.

Lokalt avancerad bröstcancer

Om tumören är över fem centimeter i diameter eller
mer omfattande spridning i lymfkörtlarna, kallas även stadium III.

Lokalt återfall

Bröstcancer som återkommer i samma bröst.

Lymfterapi

Behandling av lymfödem genom djupandning, manuellt lymfdränage, rörelseövningar, kompression samt hudvård.

Lymfödem

En svullnad som uppkommer när lymfvätska samlas i kroppen, uppstår oftast i en arm efter operation av bröstcancer.

Malignitetsgrad

Ett mått på hur mycket cancercellerna skiljer sig från normala celler i bröstvävnaden.

Malign tumör

Malign betyder elakartad. En malign tumör är en cancertumör. Motsatsen till benign tumör.

Mammografi

Röntgenundersökning av kvinnors bröst för att i ett tidigt stadium upptäcka bröstcancer.

Manuellt lymfdränage

En lugn massage som ökar lymfkärlens pumptakt och löser upp fettväv och bindväv som bildats i svullnaden.

Mastektomi

Operation då hela bröstet tas bort.

Metastas

Dottertumör, när cancern har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat en dottertumör i exempelvis skelettet, levern eller lungorna. Ska inte förväxlas med sjukdomarna skelettcancer, levercancer eller lungcancer där första tumören, modertumören uppstått i skelett, lever eller lunga.

Metastaserad bröstcancer (MBC)

Innebär att patienten har spridning med metastaser i skelettet eller andra organ, som lever eller lunga (stadium IV).

Modertumör

Ursprungstumör.

Morfinpreparat

Smärtlindrande effektiv medicin är grunden för smärtlindring vid cancer.

mTOR-hämmare

Blockerar ett protein (mTOR) i cancercellen. mTOR-
protein påverkar tillväxten av blodkärl i tumörer, men också ämnesomsättningen i cancercellerna och deras möjligheter att dela sig. Det finns speciella läkemedel som inriktar sig på mTOR-hämning av cancer.

Multidisciplinära team

Består av läkare med olika specialistkunskaper på sjukdomen (exempelvis kirurg, patolog, mammografiläkare och onkolog) samt sjuksköterskor och annan vårdpersonal med speciell kompetens.

Multifokal

När den ursprungliga tumören gett upphov till ytterligare tumörer i bröstet. Vid multifokal bröstcancer återfinns tumörerna som regel i samma del av bröstet. Motsatsen till unifokal.

Neoadjuvant behandling

Behandling med läkemedel eller strålning som ges före operation i syfte att krympa tumören.

Onkolog

Cancerläkare.

Onkologi

Läran om tumörsjukdomar.

Palpation

En medicinsk undersökningsmetod där läkaren känner igenom bröstet med fingrarna.

Patogenes

Beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom. Avser de mekanismer som sätter igång sjukdomsutvecklingen.

Pagets sjukdom

Ett eksemliknande tillstånd där onormala celler leder till hudförändringar på bröstvårta och/eller vårtgård. De flesta som drabbas av Pagets sjukdom har också en eller flera tumörer i bröstet. (Ej att förväxla med den kroniska skelettsjukdom som också kallas Pagets sjukdom.)

Patologisk

Sjuklig.

Patologi

Läran om sjukdomar.

Papillom

En som regel godartad form av tumör.

Partiell mastektomi

Bröstbevarande kirurgiskt ingrepp. Läkaren avlägsnar endast en del av bröstet.

Portvaktskörtel, sentinel node

Den lymfkörtel som först tar emot lymfvätskan och därmed eventuell spridning av cancerceller från en tumör i t ex. bröstet.

Prevention

Förebyggande åtgärder.

PR

Receptor för progesteron, ett kvinnligt könshormon.

Progesteron

Gulkroppshormon, ett kvinnligt könshormon.

Proliferation

Se cellproliferation.

Punktion

Nålstick i organ eller hålighet med hjälp av kanyl för att ta ut delar av innehållet för analys.

Radikal

Operation där man avlägsnat hela tumören med tillräcklig marginal.

Radioterapi

Se strålbehandling.

Receptor

En proteinmolekyl på cellytan som fungerar som ”mottagare”, till exempel östrogenreceptorer som östrogen binder till. Östrogenet stimulerar cancercellen att växa. Det finns andra receptorer för progesteron och HER2-protein.

Regionalt återfall

Om bröstcancern har spridit sig till områden i närheten av bröstet som huden, musklerna i bröstväggen eller mellan revbenen, lymfkörtlarna under bröstbenet eller ovanför nyckelbenet.

Rehabilitering

Rehabiliteringsåtgärder ska ge kvinnor med bröstcancer kunskap, handlingsstrategier och stöd för att fortsätta livet på bästa möjliga sätt med de förändringar och begränsningar som sjukdomen medför – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det kan vara åtgärder som riktar in sig på emotionellt lidande, fatigue, depression, ångest, smärta, lymfödem med mera. Det handlar också om de närståendes behov. För kvinnor med tidig bröstcancer kan behoven vara påtagliga även efter att behandlingen har avslutats. Behoven är kanske ännu större för patienter med spridd bröstcancer, där sjukdomen är kronisk. Landstingen erbjuder olika typer av rehabilitering varför det ofta är enklast att fråga kontaktsjuksköterskan, läkaren eller kuratorn.

Remiss

Är en skriftlig begäran om bedömning, undersökning eller behandling som en läkare skickar till en annan enhet eller ett laboratorium. Kvinnor med bröstcancer kan be att få en remiss till ett annat sjukhus för att få möjlighet att delta i en forskningsstudie som inte genomförs på det egna sjukhuset.

Sarkom

Ovanlig typ av bröstcancer och utgör omkring en procent av all bröstcancer. Den uppstår i bröstets stödjevävnad och kan sprida sig till kroppens andra organ via blodbanan.

Second opinion

Förnyad medicinsk bedömning. Cancerpatienter har rätt till second opinion, det vill säga att ytterligare en läkare gör en medicinsk bedömning. Det kan öka tryggheten att veta att man verkligen får bästa möjliga behandling. Antingen får man en second opinion på det egna sjukhuset, eller på ett annat sjukhus i samma landsting. Man kan också begära att få en second opinion av en läkare i ett annat landsting. Den som önskar en förnyad medicinsk bedömning kan tala med sin läkare eller kontaktsjuksköterska, men man kan också vända sig till sjukhusets kurator eller patientombudsman.

Screening

Hälsokontroller som riktar sig till en grupp individer för att tidigt identifiera sjukdomar eller förstadium till sjukdomar, mammografi (röntgenundersökning av bröst) är ett exempel på screening, se även Mammografi.

Sektorresektion

Kallas även tårtbitsoperation eller bröstbevarande kirurgi, det innebär att en del av bröstet opereras bort.

Smärtdagbok

Där noterar patienten dagligen sin smärta på en skala från 0–10 där 0 står för ingen smärta alls och 10 för värsta tänkbara smärta. Effekten av smärtlindrande behandling kan sedan mätas med hjälp av skalan som kallas VAS (visuell analog skala).

Specialist-sjuksköterska

En sjuksköterska med fördjupad kunskap och efterutbildning inom ett specifikt område, exempelvis onkologi.

Spridd bröstcancer

Se Avancerad och Metastaserad bröstcancer.

Stadium I

Tumören är mindre än två centimeter i diameter när den upptäcks och cancern har inte spridit sig till lymfkörtlarna.

Stadium II

Tumören är två till fem centimeter och även lymfkörtlarna kan vara angripna.

Stadium III

Tumören är över fem centimeter i diameter eller en mer omfattande spridning till lymfkörtlarna har skett, se även Lokalt avancerad bröstcancer och Spridd bröstcancer.

Stadium IV

Cancern har spridit sig och bildat dottertumörer, meta­staser i till exempel lungor, lever, skelett, se även Spridd bröstcancer.

Sentinel node

Den lymfkörtel i armhålan som är den första dit cancerceller kan sprida sig, kallas även portvaktskörtel. Om denna lymfkörtel är frisk betyder det att de andra körtlarna i armhålan sannolikt också är det.

Strålbehandling

Behandling med kraftig strålningsenergi med syfte att minska tumörtillväxt och hindra dem från att dela sig. Ges även för att ge snabb smärtlindring vid skelett­metastaser.

Strålreaktioner

Många får hudreaktioner efter strålbehandling av bröstcancer. Det handlar om allt från rodnader till vätskande sår. Det finns behandlingar som kan förebygga och lindra hudreaktioner.

Symtom

Sjukdomstecken.

Terapi

Medicinsk eller psykologisk behandling, i cancervården brukar man prata om radioterapi (strålning) och kemoterapi (cytostatika).

Tidig bröstcancer

Avser oftast stadium I och II (se ovan).

Trippeldiagnostik

Term för utredning av brösttumörer som innefattar
klinisk undersökning, mammografi eller ultraljud och vävnadsprov.

Trippelnegativ bröstcancer

Bröstcancer där tumören varken påverkas av progesteron, östrogen eller HER2. Mellan 10 och 15 procent av all bröstcancer beräknas vara trippelnegativ. Trippelnegativ bröstcancer är vanligare bland yngre kvinnor (före klimakteriet).

Tumör

Betyder egentligen bara knöl och säger ingenting om huruvida knölen är godartad eller elakartad. Exempel på godartade tumörer är broskbildningar och vårtor.

Tårtbitsoperation

Se Sektorresektion.

Unifokal

En härd av cancerceller.

Ultraljud

Ibland kompletteras en röntgenundersökning med
ultraljud. Där kan läkaren urskilja eventuella avvikelser och även ta bilder på de områden som önskas.

VAS-skala

En smärtskala, se även Smärtdagbok.

Ärftlig bröstcancer

Forskare har identifierat två ärftliga bröstcancergener, BRCA1 och BRCA2.

Östrogenreceptorpositiv bröstcancer

Se Hormonpositiv bröstcancer.

Uppdaterad: 11-09-2018